Poručite:
 
  Izvod iz matične knjige rođenih
 
  Izvod iz matične knjige umrlih
 
  Uverenje o državljanstvu
 
  Izvod iz matične knjige venčanih
 
  Provera zahteva
 
  Nazad
Zahtev za izdavanje izvoda
iz matične knjige rođenih
 
Podaci o građaninu za koga želite dobiti izvod
Jedinstveni matični broj grаđanina (JMBG)*
   
Prezime*
 
Ime*
 
Prezime i ime oca*
 
Devojačko prezime i ime majke*
 
Datum rođenja
Matično područje rođenja*
Tip formulara*
 
Adresa za dostavu dokumenta
Prezime i ime*
 
Ulica*
 
Kućni broj*
 
Sprat / stan
Mesto*
 
Poštanski broj*
 
 
 Kontakt
Kontakt telefon*
 
Kontakt email